အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Business Institute Yangon

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Hub Myanmar Company Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Kaplan Myanmar University College

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Star Butterfly General Service Company Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား