အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Ayer Shwe Wah Group of Companies

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Linn Lei Shwe Sin Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Mandalar Minn Express

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား