အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Ayer Shwe Wah Construction Co., Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ayer Shwe Wah Group of Companies

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Annam Myanmar

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Elite Express Public Co., Ltd (EEPC)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Great Golden Empire Compamy Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

EXO Travel Myanmar

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myat Thin Zar Hotel, Travel & Tour

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Nice Fare Travel Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား