အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

YVES Rocher

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

OSC Hospital

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Medi Myanmar Group Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myanmar American Vision Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

OnDoctor Company Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား