အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Annam Myanmar

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Linn Lei Shwe Sin Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myanmar American Vision Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myo Naing-Nine Group of Companies Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

The Warehouse

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား