အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Earth Group of Companies

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Earth Renewable Energy Co.Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Engineering Consulting

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Earth Trading Co.,Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Earth Industrial (Myanmar) Co.,Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Food & Beverages

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

MONSTER CHEESE

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

KAUNG LUN LOTE (MOHINGA)

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

K Line Logistics (Myanmar) Limited.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Mandalay Tea Room

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

The Warehouse

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

SP Bakery Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား