အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Great Diamond

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

New Star Gems & Jewellery

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Parami Maw & Co

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Shwe Min Thar

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား