အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Phoenix Land Real Estate & Related Services

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

99 Export Fashion

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Forever One Stop Wedding Service

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ayer Shwe Wah Construction Co., Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ayer Shwe Wah Group of Companies

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Annam Myanmar

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

AMPS Development Co.,Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ajishin Japanese Restaurant

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

ATK Company Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Bay of Bengal Golf Resort Hotel Company Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Business Institute Yangon

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Bholat Safeguard Company Limited

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား