အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Ayer Shwe Wah Construction Co., Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ayer Shwe Wah Group of Companies

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Ajishin Japanese Restaurant

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Bay of Bengal Golf Resort Hotel Company Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Fratello Restaurant

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myat Thin Zar Hotel, Travel & Tour

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Yangon Excelsior

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Sanctum Inle Resort

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Nga Laik Kan Tha Eco Resort

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား