အသင်းဝင်အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်ချက်များ

လိုအပ်ချက်များ

 • အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီး အသင်းတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပုဂ္ဂုလ်များအား ဂုဏ်ထူးဆောင် အသင်းသားများအဖြစ် ဗဟိုအမှုအလုပ်ဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများသည် အသင်း၀င်ကြေးနှင့် နှစ်စဉ်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားများသည် အသင်း၏နှစ်ပတ်လည်အထွေဆထွအစည်ဝေးသို့ တက်ရောက်ပါ၀င်ဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်ပါသည်။

လိုအပ်ချက်များ

 • Company လုပ်ငန်းရှင် (သို့) Company ၏အစုအစပ်ကော်မတီ၀င် (သို့) Company ၀န်ထမ်းဖြစ်ရမည်။
 • 2. Company Registration မိတ္တူ
 • 3. Board of Director List မိတ္တူ
 • 4. Company ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါက Company မှ Company ၀န်ထမ်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာ။
 • 5. အသက်(၂၅) နှစ်အထက်။
 • 6.  နိူင်ငံခြားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (passport copy)
 • 7. အသင်း၀င်ကြေး
  • – USD 200 (ဒေါ်လာ ၂၀၀)
  • – နှစ်စဉ်ကြေး – USD 200 (ဒေါ်လာ ၂၀၀)

လိုအပ်ချက်များ

 • 1. စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို သင်ကြားနေသောကျောင်းသူများ။
 • 2. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်တည်ထောင်လိုသူများ။
 • 3. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစိတ်၀င်စားသောအမျိုးသမီးများ။
 • 4. အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီးသူမြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးများ။
 • 5. MYANWEN Executive Member နှစ်ဦးမှထောက်ခံချက်။
 • 6. နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • 7. Passport ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ ( 1.5″ x 1.5″)
 • 8. အသင်း၀င်ကြေးငွေ
  • – ၅သောင်းကျပ် (၅၀,၀၀၀)
  • – နှစ်စဉ်ကြေး – ၃သောင်းကျပ် (၃၀,၀၀၀)

လိုအပ်ချက်များ

 • 1. ကုမ္ပဏီတွင် GM နှင့် အထက်ရာထူးဖြစ်ရမည်။
 • 2. ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်မှ ထောက်ခံသူဖြစ်ရမည်။
 • 3. Company registration မိတ္တူပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • 4. အသက် (၂၅)နှင့်အထက် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးဖြစ်ရမည်။
 • 5. နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • 6. Passport ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ ( 1.5″ x 1.5″)
 • 7. အသင်း၀င်ကြေးငွေ
  • – ၅ သိန်းကျပ် (၅၀၀,၀၀၀) (ကုမ္ပဏီ တစ်ခုအတွက်)
  • – နှစ်‌စဉ်ကြေး – ၃ သိန်းကျပ် (၃၀၀,၀၀၀) (နှစ်ဦးအတွက်)

လိုအပ်ချက်များ

 • 1. Company လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် Company တစ်ခု၏ အစုစပ်ကော်မတီ၀င်ဖြစ်ရမည်။
 • 2. Company Registration မိတ္တူ
 • 3. Board of Director List မိတ္တူ
 • 4. အသက် (၂၅)နှင့်အထက် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးဖြစ်ရမည်။
 • 5. နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • 6. Passport ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ ( 1.5″ x 1.5″)
 • 7. အသင်းဝင်ကြေး
  • – ၃သိန်းကျပ် ( ၃၀၀,၀၀၀ )
  • – နှစ်စဥ်ကြေး – ၂သိန်းကျပ် ( ၂၀၀,၀၀၀ )

လိုအပ်ချက်များ

 • 1. Company လုပ်ငန်းရှင် သို့မဟုတ် Company တစ်ခု၏ အစုစပ်ကော်မတီ၀င်ဖြစ်ရမည်။
 • 2. Company Registration မိတ္တူ
 •  3. Board of Director List မိတ္တူ
 • 4. အသက် (၂၅)နှင့်အထက် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသမီးဖြစ်ရမည်။
 •  5. နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • 6. Passport ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ ( 1.5″ x 1.5″)
 • 7. အသင်း၀င်ကြေးငွေ
  • – ကျပ်သိန်း ၃၀ (၃,၀၀၀,၀၀၀)
  • – ပထမအကြိမ် (၁၀)သိန်းကျပ် ပေးသွင်း၍ ကျန်ငွေကျပ် (၂၀)သိန်းကို (၂)နှစ်အတွင်းခွဲ၍ ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။