အသင်းဝင်များ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

Color Box Trading Co.Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Myanmar American Vision Co., Ltd.

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

Star Butterfly General Service Company Ltd

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား