မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN)

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဝါရင့်အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် အမျိုးသမီးများ၊ အောင်မြင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များ အများစု ပါဝင်သော Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) ကို စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်သည့် ဦးဆောင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့ လူမှု့ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုစေရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂) ရက်နေ့တွင် ရည်ရွယ်ချက် (၆) ချက်ဖြင့် ” မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်” MYANMAR WOMEN ENTREPRENEURS NETWORK (MYANWEN) ကို တရားဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

Vision

Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) is a non-profit non-governmental organization founded in April 2020 with the vision to support the socio-economic development of Myanmar by providing guidance to women-led businesses and high-achieving Myanmar women entrepreneurs.

Mission

(1) To connect local and foreign business opportunities for Myanmar women.

(2) Enhancing business management skills to establish and operate businesses that are in line with international standards; Business ideas; To support Myanmar’s economic growth by developing practices.

Objectives

1.To share knowledge, information, experiences and provide suggestions for management and skill developments of the Myanmar Women Entrepreneurs.

2. To systematically help linking with local and international organizations for training courses on digital and technology, market and business trainings and financial matters in businesses.

3. To support the capacity building of local businesses (micro, small, medium and large businesses), establishment of businesses based on environmental preservation and sustainable development of the businesses.

4.To enable women in the workforce to receive equal opportunities, to protect and guarantee the dignity and social life of women in workplaces.

5. To provide assistance to the young women who want to establish start-up businesses.

6. To Support Economic empowerment and social skills development of women.